תקנון האתר:
מסמך זה משמש כתקנון ומפרט את תנאי השימוש באתר redback.co.il

מבוא

 1. האתר מופעל ע”י גולדמן ייבוא בלעדי בע”מ (“החברה”) ומשמש גם בתור אתר לרכישה מקוונת של המוצרים המוצגים בו מעת לעת ובכפוף להימצאותם במלאי בפועל בעת ביצוע ההזמנה.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ומתייחסים לשימוש בכל עמודי האתר ובכל מתחם המופעל תחת כתובת זו.
 4. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר.
 5. כל שימוש באתר זה כפוף לתקנון האתר ומותנה בקריאתו ואישורו ומהווה הצהרה מצד המשתמש/הלקוח (“הלקוח”) כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח ובין החברה בכל עת.
 6. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) יש לקבל  את הסכמת הוריך, או האפוטרופוס החוקי שלך, טרם ביצוע רכישה דרך האתר.

זכות השימוש באתר, אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה רשאית לקבוע כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה ובאמצעות שם משתמש. על כל מידע המועבר על ידי המשתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה להיות נכון ומדויק.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המוזן באתר ועל פרטיות לקוחותיה. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 3. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוח, אלא לצרכי מתן שירות ללקוח, לרבות באמצעות ניהול ותיפעול מיטבי של אתר זה להבטחת חווית שירות מיטבית ללקוח ובכפוף לכל דין.
 4. זכויות השימוש שיוקצו ללקוח הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה ואין לשתף בהן כל צד שלישי.
 5. כל פעילות בחשבון, בשם משתמש ובסיסמה הנה באחריות הלקוח בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בחשבונך יש להודיע על כך מיידית לחברה. עם זאת, הודעה זו לא תטיל כל אחריות על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל דבר הקשור בשימוש ללא הרשאה, בין אם נעשה לפני או אחרי ההודעה.
 6. ללקוח המשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 7. החברה רשאית לבטל או להגביל כל זכות שימוש בכל עת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהנמקה.
 8. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין ולא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים באתר לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל תוכנה ו/או יישום אחר העשוי להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

רכישה

 1. ניתן לרכוש ברכישה נוחה ובטוחה את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
 3. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
 5. החברה נוקטת באמצעים סבירים לוידוא נכונות המידע המופיע באתר, אך אין היא אחראית במקרה של טעויות שנפלו בתום לב. הלקוח פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם לו בשל כל תוכן ו/או מידע כאמור ו/או הסתמכות הלקוח עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכו’.

מדיוניות החזרות, החלפות וביטולים

 1. ביטול עסקה יתאפשר וייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק)  ורק ביחס למוצרים שנרכשו באמצעות אתר זה.
 2. במקרה של ביטול הזמנה שבוצע כדבעי ואושר, זיכוי יועבר לכרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף בדמי משלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק ובכפוף להשבתו חדש באריזתו המקורית כשלא נעשה בו כל שימוש/פגם/נזק. ביטול הזמנה לאחר שהמוצר יצא ממחסני החברה יגרור חיוב בדמי משלוח שינוכו מסך הזיכוי.
 4. לחברה שיקול דעת בלעדי ביחס למצבו הפיזי של המוצר שהוחזר.
 5. עלות החלפת מוצר תחוייב ב-39 ש”ח דמי טיפול ומשלוח.
 6. אין בזכותו של לקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
 7. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המוחרגים בחוק הנ”ל.
 8. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או בנזק תוצאתי.
 9. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 10. הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

ביטול עסקה ע”י החברה ו/או האתר

 1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא. במקרה של ביטול כאמור על ידי החברה תועבר הודעה בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל, או בטלפון ללקוח בתוך 72  שעות ממועד קליטת ההזמנה.
 2. מבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף 30 לעיל, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח ובמקרה כזה לא תעמוד ללקוח כל טענה כנגד החברה:
 • במקרה שנפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחירו או תיאורו.
 • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” ו/או, עקב תקלה מהותית במערכות המיחשוב ו/או התקשורת של החברה ו/או בכל מקרה ו/או אירוע אחר שאינו בשליטת החברה ועשוי לעכב, למנוע או לשבש את תקינות האתר או אספקת המוצרים.
 • במקרה של הפרת חיוב מצד הלקוח, לרבות אי-מסירת מידע מלא ומדוייק ו/או במקרה של אי-מתן אישור לעסקה מחברת האשראי.

אספקה והובלת המוצר

 1. אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן ההספקה המצויין במעמד ההזמנה (ימי עסקים בלבד) ובסכום המצויין שם ביחס לכל מוצר ומוצר. מחיר המוצר איננו כולל את דמי המשלוח.
 2. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמו כתוצאה  מעיכובים של חברות השליחויות ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 3. ניתן לבצע איסוף עצמי מחנות החברה בכפוף לתיאום מראש.

אחריות ושירות

 1. לכל המוצרים באתר ניתנת תקופת אחריות בת 12 חודשים. האחריות תקפה רק ע”פ תקנון היצרן בחו”ל. במקרים של שימוש שלא ע”פ הוראות היצרן לא תינתן אחריות למוצר. חובה להציג חשבונית קניה מקורית בכל מקרה של בקשה להפעלת אחריות/החזר כספי.
 2. ליבואן בארץ לא תהא כל חבות כלפי מוצר שנרכש בחו”ל ו/או שלא באמצעות החברה ו/או האתר, בין אם הוא מקורי או חיקוי.
 3. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

זכויות קניין רוחני

 1. האתר והתוכן המוצג בו שייכים בלעדית לחברה ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או אישי, במישרין או בעקיפין, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
 2. הלקוח מתחייב שלא לבצע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בפרטיות לקוחות אחרים ו/או בזכויות קניינה הרוחני של החברה (זכויות רשומות ובלתי רשומות).

הגבלת אחריות

 1. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, לרבות:
 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • עקב הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל הלקוח במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר;
 • הפרעות זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תקלת תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה מטעות, אי דיוק או ממחדל שנעשה בתום לב בתוכן באתר;

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בנצרת תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה:

טלפון – 04-6443374

פקס – 04-6443408

אימייל – support@redback.co.il

קיבוץ יפעת, 3658300

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
0
  0
  ‏מוצרים בסל שלי
  העגלה שלך ריקה חזרה לחנות